Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Zwemschool Atlantic: Zwemschool Atlantic, gevestigd te Zwijndrecht.
  Lesweek: Een week waarin voor uw kind zwemlessen worden aangeboden door Zwemschool Atlantic
  Het leskind: het kind dat zwemles krijgt bij Zwemschool Atlantic en diens wettelijke vertegenwoordiger.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zwemschool Atlantic en u als ouder/verzorger van het leskind.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemschool Atlantic uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk aanvaard.

Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

Artikel 2 Activiteiten

 1. Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de NPZ/NRZ.
 2. Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

Artikel 3 Aanmelden

 1. Uw aanmelding, waarvoor hartelijk dank, zal na betaling van het inschrijfgeld worden verwerkt.
 2. De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website:
 3. Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.
 4. Wanneer u er in de tussentijd voor kiest, over te stappen naar een andere zwemschool, dan wordt het geld niet teruggestort.
 5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4 Betaling

 1. U ontvangt omstreeks de 15de, middels e-mailing een automatische facturering. De betaling van de contributie dient te geschieden voor de 1e van de maand onder vermelding van factuurnummer & naam van het kind.
 2. Zwemschool Atlantic hanteert geen automatische incasso. Deze verantwoording ligt bij u.
 3. U betaalt altijd (14 dagen) vooraf.
 4. Het maandbedrag kan worden vermeerderd met een administratietoeslag van € 2,- indien u uw betaling niet voor sluiting van de desbetreffende betaal periode voldaan hebt.
 5. De betalingsverplichting blijft gehandhaafd en vermeerderd met € 2,- per week aan administratiekosten.
 6. Opgebouwde inhaaltegoeden zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 5 Zwemlocatie

 1. Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden
 2. Het wen-, proef- en afzwemmen vind plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin.

Artikel 6 Verzuim/afmelden in halen van de lessen

 1. U ontvangt bij aanmelding automatisch een persoonlijke inlogode waarmee u via kunt inloggen op uw persoonlijke pagina om een les af te melden. Dit kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les.
 2. Lessen die vanwege incidentiele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.
 3. Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen.
 4. Blijkt dat uw kind vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meerdere onderdelen van een examenprogramma niet kan uitvoeren, dan kan in overleg met u als ouder, gekozen worden voor de alternatieve certificaten van het Zwem- ABC.
 5. Ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor een diploma of certificaat. De coördinator bepaalt aan de hand van een proefles en in overleg met u als ouder voor welk diploma of certificaat uw kind in aanmerking komt.

Artikel 7 Aanwezigheid ouder/verzorger

 1. De zweminstructeur bepaalt per individueel geval of de aanwezigheid van de ouder/verzorger in de zwemzaal gewenst is.
 2. De aanwijzingen van de zweminstructeur dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Artikel 8 Proef en afzwemmen

 1. Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de Nederlandse Raad Zwemdiploma’s.
 2. Het proefzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.
 3. Of uw kind mag proefzwemmen, hoort u minimaal 1 week van te voren van de instructeur. Uw kind dient dan al in een afzwemploeg te zitten. Discussie over dit onderwerp is niet mogelijk.

Artikel 9 Sluiting

 1. Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgends het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op de website:
 2. Tijdens de landelijke ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs, is er een aangepast zomerrooster.
 3. In de zomervakantie en kerstvakantie zal er geen zwemles worden gegeven. Deze lessen worden ook niet aan u doorberekend. Zie ook voor het actuele rooster
 4. Tijdens erkende christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen les gegeven. Zie ook voor het actuele rooster.

Artikel 10 Opzegging

 1. Tussentijdse opzegging is mogelijk. Opzeggen kan alleen schriftelijk met inachtneming van één maand opzegtermijn.
 2. Het opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk.

Artikel 11 Uitsluiting

 1. Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan: - indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les; - indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen/deelnemers belemmert; - Indien de aanwijzingen van de zweminstructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
 2. Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op de afgesproken datum op de rekening van Zwemschool Atlantic zijn bijgeschreven.

Artikel 12 Veiligheid en huisregels

 1. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze zijn te vinden op de website: en aangebracht op een centrale plaats in het NH Atlantic hotel te Kijkduin.
 2. De ouder/verzorger en het leskind dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
 3. Zich bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste en tweede lid van dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles van het leskind, zonder dat u aanspraak kunt maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.
 4. Bezoekers met een geestelijke- en/of lichamelijke handicap of functiebeperking, welke risico’s ten aanzien van de veiligheid met zich mee kunnen brengen, dienen dit bij de zweminstructeur te melden. Zwemschool Atlantic is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Zwemschool Atlantic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het zoek raken, verwisselen of beschadigen van eigendommen.
 2. Indien er door overmacht (bijv. ziekte, brand of schade aan het gebouw) geen lessen kunnen worden gegeven op de leslocatie, kan Zwemschool Atlantic daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. De totale aansprakelijkheid van Zwemschool Atlantic, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directie schade tot maximaal het door Zwemschool Atlantic verzekerde bedrag.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enige recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch hoogstens 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemschool Atlantic meldt.

Artikel 14 Restitutie

 1. Bij het afzwemmen van het laatste diploma (C ) zal er restitutie plaats vinden van het te veel betaalde lesgeld.
 2. Bij uitsluiting van deelname aan de lessen hebt u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
 3. Bij het door overmacht geen doorgang vinden van de lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie, vindt er van de lopende maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaats.

Artikel 15 Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Zwemschool Atlantic voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwemlessen van het kind. Zwemschool Atlantic levert geen privacygevoelige informatie aan derden, tenzij Zwemschool Atlantic een incassobureau moet inschakelen.
 2. Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen, zoals het diploma zwemmen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisie opnames gemaakt worden van uw kind (eren). Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebook pagina of het illustreren van onze publicatie. Indien u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit schriftelijk bij inschrijving aangeven.

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Ook hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
 2. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Atlantic, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.
 3. Zwemschool Atlantic heeft graag een open relatie met u. Met vragen, suggesties, opmerkingen, klachten en/of problemen kunt u zich melden bij de coördinator.

Artikel 17 Slotbepaling

 1. Door de betaling van het inschrijfgeld en digitale aanmelding verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

 

Over ons

Bij Zwemschool Atlantic staat veiligheid hoog in het vaandel. We werken met kleine groepen met veel aandacht voor het kind.

Bij ons kunt u o.a. ook aquasporten en snorkelen. Voor zwangeren is er een speciale aquasportles en we bieden ook lessen (survival en zwemvaardigheid) voor na het zwem-ABC.

Erkendleerbedrijf SBB

sbb beeldmerk fc

Onze locatie's